Addasu Tyfu'n Wyllt

Gweddnewid eich dillad a'ch cartref â blodau gwyllt

Mae breninesau'r byd addasu, Karen a Joanna o Use It Up Wear It Out wedi troi eu talentau creadigol i addasu Tyfu'n Wyllt.

Potyn terracotta decoupage

Mae decoupage yn ffordd hawdd o ychwanegu lliw a gwead i wynebau plaen: gellir arddangos y potyn planhigyn terracotta hwn yn eich gardd, tŷ gwydr neu y tu mewn i'ch tŷ. Addurnwch eich potyn gorffenedig â rhaff neu rhuban.

Lefel sgil: Hawdd
Amser paratoi: 30 munud
Cost: Llai na £5

Deunyddiau ac offer:  

 • Potyn blodau terracotta
 • Paent acrylig
 • Un brwsh paent mawr trwchus
 • Un brwch paent bach tenau ar gyfer artistiaid
 • Blodau wedi eu hargraffu ar bapur
 • Glud PVA
 • Siswrn

Grow Wild customised plant pot 1

Cyfarwyddiadau: 

1. Gan ddefnyddio'r brwsh mawr, rhowch haenen o baent acrylig gwyn ar y potyn. Bydd un haenen yn rhoi golwg ôl traul iddo; a bydd haen arall yn rhoi mwy o sglein i'r potyn. Paentiwch ymyl eich potyn â lliw cyferbyniol fel melyn hafaidd llachar. Gwnewch yn siŵr eich bod yn paentio'r tu mewn i'r ymyl hefyd. 

Grow Wild customised plant pot 2

2. Argraffwch eich blodau ar bapur a'u torri allan, yna defnyddiwch y glud PVA i osod eich cynllun ar y potyn - gallech ddefnyddio  Lluniau blodau gwyllt Tyfu'n Wyllt .  

Grow Wild customised plant pot 3

3. Gorchuddiwch y tu allan i'ch potyn â glud PVA i'w selio a chreu effaith farnais sgleiniog. 

Grow Wild customised plant pot 4

Awgrymiadau da:

 • gallwch argraffu'r blodau ar bapur decal hefyd (ar gael yn y rhan fwyaf o siopau celf a chrefft) neu eu torri allan o gylchgronau neu bapurau newydd.
 • os bydd eich potyn gorffenedig yn mynd y tu allan yn yr ardd, seliwch y decoupage â chot olaf o farnais sy'n dal dŵr. 

Grow Wild customised plant pot 5

Sbectol haul wyllt 

Pwrpas addasu yw rhoi bywyd newydd i bethau rydych wedi diflasu arnynt a bod yn ffasiynol heb fod yn wastraffus. Mae sbetol haul ag addurniadau arni wedi dod yn eitem hanfodol ar gyfer gwyliau haf yn ddiweddar wrth i gynllunwyr enwog fel Dolce & Gabbana, Prada a Roberto Cavalli eu cynhyrchu.

Lefel sgil: Hawdd
Amser: 30 munud
Cost: Llai na £5

Deunyddiau ac offer:

 • Sbectol haul
 • Farnais ewinedd gwyn
 • Gleiniau melyn
 • Pom poms neu gemau â chefn gwastad 
 • Glud aml-bwrpas (peidiwch â defnyddio 'superglue' gan ei fod yn rhy frau ac asidig)

Materials for customising your wild flower sunglasses

Cyfarwyddiadau:

1. Rhowch haenen o farnais ewinedd gwyn ar y petalau a gwnewch hyn eto tan eu bod wedi eu gorchuddio yn gyson a haenen drwchus. Cofiwch adael i'r haenau sychu'n drwyadl cyn rhoi mwy o farnais. Bydd hyn yn rhoi golwg enamel i'r metel. 

Customise your wild flower sunglasses step 1

2. Addurnwch ganol y blodau â glain melyn, pom pom bach neu gem acrilig â chefn gwastad (fel yn y llun).

Customise your wild flower sunglasses step 2

3. Rhowch ychydig o lud ar ffrâm y sbectol ac ar waelod y blodyn. Arhoswch i'r glud fynd yn ludiog, yna gwasgwch y wynebau at ei gilydd a'u dal er mwyn iddynt lynnu. Ailadroddwch a gosodwch bob un o'ch addurniadau. 

Customise your wild flower sunglasses step 3

Awgrymiadau da: 

 • Os ydych am roi mwy o addurniadau ar eich sbectol haul, addurnwch hanner gwaelod y fframiau â diamante (cadwyn), gleiniau neu gemau a chefn gwastad.  
 • I gyd-fynd â'ch sbectol haul ar ei newydd wedd, defnyddiwch gadwyn neu linyn arni neu addurno'r cas.

Customise your wild flower sunglasses - the final look

Cysgod lamp pabi applique

Wedi ei ysbrydoli gan ddeunydd crefft i'r cartref a wneir â llaw, mae'r prosiect uwchgylchu hwn yn defnyddio pabi cyffredin applique o ffelt i greu cysgod lamp lliwgar. 

Lefel sgil: Hawdd ei ludo, anodd i wnio
Amser: 1.5 awr
Cost: Llai na £5

Deunyddiau ac offer:

 • Cysgod lamp o ddefnydd plaen 
 • Ffelt gwyrdd a choch
 • Siswrn 
 • Edau du
 • Nodwydd wnio
 • Glud ffabrig cryf
 • Pom poms du
 • Gleiniau du bach

Grow Wild customising lampshade materials

Cyfarwyddiadau: 

1. Amlinellwch neu argraffwch y pabi rydych wedi ei ddewis i greu templed papur. Rhowch dempled eich blodyn ar y ffelt coch a thorri o'i amgylch. Ar gyfer ein pabi ni gwnaethom dri darn gyda'n stensil a'u gosod ar ben ei gilydd. Nesaf, torrwch stribedi 0.5mm o ffelt gwyrdd o amrywiol feintiau ar gyfer coesau'r blodau.

Step 1 making Grow Wild customised lampshade

2. Gosodwch y darnau ffelt ar ben ei gilydd, fel bod y petalau mewn haenau i greu blodyn, yna defnyddiwch nodwydd ac edau i bwytho'r pom pom i ganol y pabi. Gallwch greu'r llinellau du ar y pabi trwy wneud pwyth syth o 1cm o'r pom pom tuag at ochr allan y petalau. Pwythwch lain du ar ben bob llinell. Bydd hyn yn creu hadau'r pabi. 

Step 2 making Grow Wild customised lampshade

3. Rhowch y blodau ar y cysgod lamp a gwnewch eich cynllun. Pan rydych yn hapus â'r cynllun defnyddiwch lud ffabrig i ludo'r blodau yn eu lle.

Step 3 making Grow Wild customised lampshade

Awgrymiadau da:

 • Gan ddefnyddio eich ffelt gwyrdd, ychwanegwch goesau i'r blodau i roi mwy o ddiddordeb i'r cysgod lamp.
 • Os ydych wrth eich bodd yn pwytho, gallwch wnïo eich blodau appliqué â llaw i'r cysgod lamp yn hytrach na defnyddio glud.

Completed customised Grow Wild lampshade

Cynlluniwch eich pecyn hadau Tyfu'n Wyllt eich hun a rhannwch y cynllun ar  Twitter neu Facebook