Amodau a thelerau ar gyfer hau hadau yng Ngwanwyn 2021.

Bydd ymgyrch hau hadau’r Gwanwyn:
 • Yn rhoi cyfle i weithwyr allweddol sy’n cofrestru i dderbyn hadau blodau gwyllt am ddim iddynt eu hau.

Bydd rhannu hadau blodau gwyllt am ddim i weithwyr allweddol yn seiliedig ar 1) argaeledd (mae nifer y pecynnau sydd ar gael ar gyfer pob gwlad yn gyfyngedig ac yn cael eu rhannu’n unol â phoblogaeth y wlad a’r galw disgwyliedig) a 2) i ba raddau y bydd y derbynnydd yn ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd buddiolwyr targed Tyfu’n Wyllt (pobl ifanc, oedolion sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig, ac oedolion sydd wedi colli cysylltiad gyda natur).

 • Bydd Tyfu’n Wyllt, at ddibenion dosbarthu’r pecynnau hadau, yn defnyddio diffiniad Llywodraeth y DU o weithwyr allweddol i gael mynediad i ysgolion neu leoliadau addysgol. Mae’r rhain yn bobl sydd â swyddi yn y sectorau canlynol:

  • Gofal iechyd a chymdeithasol

  • Gwasanaethau cyhoeddus allweddol (yn cynnwys y system gyfiawnder, staff crefyddol, gwasanaethau rheng flaen allweddol, gweinyddu’r meirw, newyddiadurwyr / darlledwyr)

  • Addysg a gofal plant

  • Llywodraeth leol a chenedlaethol

  • Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill

  • Diogelwch cyhoeddus a diogelwch gwladol

  • Trafnidiaeth a rheoli ffiniau

  • Gwasanaethau cyfleustodau, cyfathrebu ac ariannol

 • Hysbysir unrhyw un sydd wedi eu dethol i dderbyn hadau blodau gwyllt am ddim erbyn diwedd mis Mawrth 2021. Yn ogystal, hysbysir pawb sydd heb eu dethol ar yr un pryd, ynghyd â gwybodaeth am ble y gallent gael gafael ar eu hadau blodau gwyllt eu hunain.

 • Yn cynnwys e-byst oddi wrth Tyfu’n Wyllt yn hysbysu pobl sut i hau hadau blodau gwyllt o Wanwyn 2021 tan Hydref 2021 wrth iddynt flodeuo a hadu.

Bydd hadau blodau gwyllt am ddim:
 • Ond ar gael i bobl yn y DU. Ni ystyrir ceisiadau o’r tu allan i’r DU.
 • Yn wlad-benodol: bydd rhaid i’r hadau gael eu hau a’u tyfu yn y wlad a nodir ar y ffurflen gais. Bydd ceisiadau o Gymru ond yn derbyn hadau Cymru; bydd ceisiadau o’r Alban ond yn derbyn hadau Yr Alban, ayyb.
 • Yn cael eu dosbarthu mewn pryd i’w hau yn y Gwanwyn, felly anfonir y pecynnau allan erbyn Ebrill 2021, er y gellir newid hyn.
 • Yn agored i’w newid, ble y gallai eitemau fod yn wahanol i’r hyn a hysbysebir ar draws deunyddiau hyrwyddol ac ar-lein.
 • Ddim i’w gwerthu, eu defnyddio fel gwobrau mewn cystadlaethau, na’u rhoi’n gyfnewid am nwyddau neu wasanaethau eraill.
 • Ddim i’w hyrwyddo na’u hysbysebu ar wefannau ‘eitemau am ddim’.
 • Ddim i’w hau mewn neu ger ardaloedd naturiol neu ardaloedd cadwraeth. Am fwy o wybodaeth, gweler ein Cwestiynau Cyffredin.
Mae angen i’r bobl fydd yn derbyn yr hadau blodau gwyllt:
 • Fod yn 16 mlwydd oed neu’n hŷn.
 • Dewis, ar y ffurflen gais, y wlad ble mae eu llecyn tyfu wedi ei leoli. Mae hyn er mwyn inni anfon yr hadau cywir i’r wlad gywir.
 • Sicrhau bod y wybodaeth a’r cyfeiriad post a nodir ar ffurflen gais Tyfu’n Wyllt yn gywir. Ni fydd Tyfu’n Wyllt yn gyfrifol am unrhyw ddanfoniadau gwallus neu aflwyddiannus.
 • Derbyn cyfrifoldeb am iechyd a diogelwch unrhyw aelodau o’ch grŵp wrth ichi gyflawni gweithgareddau argymelledig.
 • Cwblhau’r ffurflenni caniatâd tynnu lluniau angenrheidiol, fel y cynghorir ym mholisi ffotograffiaeth Tyfu’n Wyllt, wrth dynnu lluniau o bobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau, os byddwch yn rhannu’r lluniau hyn gyda Tyfu’n Wyllt.
 • Derbyn caniatâd y perchennog tir cyn cychwyn gweithgareddau hau.
 • Os yw’r ymgeisydd dan 18 mlwydd oed, bydd rhaid i oedolyn cyfrifol (rhywun dros 18 oed) eu helpu i gwblhau’r tasgau uchod.
Mae Tyfu’n Wyllt:
 • Yn cadw’r hawl i ddileu neu newid yr ymgyrch hon ar unrhyw adeg. Gosodir hysbysiad ar wefan Tyfu’n Wyllt.
 • Nid ydym yn gwarantu y bydd pob cais i ymgyrch hau’r Gwanwyn yn derbyn hadau blodau gwyllt am ddim.
 • Nid ydym yn gwarantu y bydd pob un o’r blodau gwyllt a restrir ar ein gwefan yn ymddangos wedi ichi eu hau.
 • Efallai y cysylltwn gyda chyfranogwyr yr ymgyrch i gymryd rhan mewn gweithgareddau hyrwyddol ac arolygon gwerthuso.


Mae'r ceisiadau'n cau am hanner nos ddydd Sul Chwefror 21ain 2021 felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud cais yn gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi!