Ariannu Prosiectau Ieuenctid ar Agor

Wyt ti rhwng 14-25 oed ac eisiau ymarfer dy sgiliau creadigol? Yna rydym yn cynnig cyfle iti ymgeisio am £500 i arwain prosiect sy’n dathlu blodau gwyllt a / neu ffyngau brodorol y DU mewn ffyrdd cyffrous a diddorol.

Mae hynny am ein bod ni, Tyfu’n Wyllt, wrth ein bodd gyda blodau gwyllt a ffyngau brodorol y DU. Maen nhw’n anhygoel ac yn hardd, yn syfrdanol hyd yn oed! Mae blodau gwyllt yn cynnal ein peillwyr, ond mae’r DU wedi colli 97% o’i chynefinoedd blodau gwyllt ers y 1940au. Rydym hefyd yn dechrau dysgu am yr holl bethau anhygoel y gall Ffyngau eu gwneud. Mae gwyddonwyr yn amcangyfrif bod 95% o bob blanhigion yn dibynnu ar ffyngau i oroesi a ffynnu ac maen nhw wedi achub bywydau di-rif. Mae blodau gwyllt a ffyngau ill dau’n chwarae rhan bwysig yng ngwe gymhleth bywyd ein byd naturiol.

Ein her ni yw gwneud pawb arall mor frwd â ni… a dyna ble rwyt ti’n dod i mewn!

Rydym am i dy brosiect gyrraedd ac ysbrydoli llawer o bobl yn dy ysgol, grŵp ieuenctid neu gymuned. Galli ddefnyddio celf weledol, cerddoriaeth, barddoniaeth, dawns neu theatr… beth bynnag yr wyt ti a dy ffrindiau’n ei wneud yn dda. Defnyddia dy ddychymyg; po fwyaf creadigol y gorau!

Pam ddylwn i ymgeisio?

  • Gwella dy C.V. neu ddatganiad personol.
  • Creu cyswllt cryfach gyda dy gymuned. 
  • Ennill annibyniaeth a datblygu sgiliau newydd. 
  • Cynyddu ymwybyddiaeth am flodau gwyllt a ffyngau.
Swnio’n wych! Oes mwy?

Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd iti ymgeisio. Dilyn y pedwar cam isod:

Cam 1: Meddwl am dy syniad prosiect gwych!
Cam 2: Chwilia am Sefydliad Cefnogol i dy helpu i drosglwyddo’r prosiect
Cam 3: Ffilmia fideo cais byr ar dy ffôn a’i lanlwytho’n ddiogel
Cam 4: Cwblha ein ffurflen ar-lein, yn cynnwys dolen i dy fideo

Am fwy o wybodaeth ar sut i ymgeisio, cer draw i’n canllaw i ymgeiswyr.

Heb Sefydliad Cefnogol?

Mae’n hawdd dod o hyd i Sefydliad Cefnogol. Gallet ofyn i dy ysgol, prifysgol, clwb ieuenctid neu grŵp cymunedol lleol.

I ddysgu popeth am bwy all fod yn Sefydliad Cefnogol, darllen ein gwybodaeth ar gyfer sefydliadau cefnogol.

Pryd mae’r dyddiad cau?

Dylid cyflwyno pob cais erbyn hanner dydd ar Ddydd Llun 1 Ebrill 2019*

Galli ymgeisio unrhyw bryd cyn y dyddiad hwnnw.

Bydd panel o bobl ifanc o bob cwr o’r DU yn cwrdd ym mis Ebrill i benderfynu pa brosiectau i’w hariannu.

Os byddi’n llwyddiannus, fe ofynnwn i ti a dy Sefydliad Cefnogol am ychydig o ddogfennau syml, ac yna fe dderbynni di’r ariannu tua phedair wythnos wedyn.

Galli gychwyn dy brosiect yn syth wedi iti dderbyn y grant £500. Dylid cwblhau pob prosiect o fewn chwe mis o’r dyddiad y byddi’n derbyn y grant a heb fod yn hwyrach na Dydd Gwener 25 Hydref 2019.

*Mae Ariannu Ieuenctid Tyfu’n Wyllt wedi bod ar gael fel rhaglen dreiglol, ond hwn fydd y dyddiad ymgeisio terfynol am ariannu yng nghylch ariannu 2018/19. Cofia adael digon o amser i gynllunio dy brosiect a chyflwyno dy gais rhag iti golli allan!

Dwi am ymgeisio, ond dwi angen ysbrydoliaeth…

Darllen am yr holl brosiectau yr ydym wedi eu hariannu yn y gorffennol.

Wyt ti’n hoffi ffyngau?

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed oddi wrth bobl sydd am gynnal prosiect wedi ei ysbrydoli gan ffyngau.

Wyddost ti fod ein bywydau i gyd yn dibynnu ar ffyngau? Darllen pam fod ffyngau’n bwysig, neu eistedd yn ôl a mwynha Mark Grist, y rap-fardd, yn egluro pam fod ffyngau mor bwysig.

Siarada gyda’r tîm…

Maria Golightly
[email protected]
07917 266 445

Lawrlwythwch y wybodaeth hon fel PDF