Beth i'w wneud ar ôl y cyfnod blodeuo

Gofalu am eich llecyn Tyfu'n Wyllt ar ôl y cyfnod blodeuo

Post-summer Grow Wild space

Erbyn diwedd haf hir, poeth a hyfryd efallai bydd eich potyn, llecyn neu ddarn o dir Tyfu'n Wyllt wedi dechrau edrych ychydig yn flêr ond peidiwch â phoeni, bydd y blodau yn ôl. Y newyddion da ydy nad oes angen i chi wneud llawer i gael arddangosfa dda eto'r flwyddyn nesaf. Dyma rai awgrymiadau syml er mwyn paratoi:

Casglwch yr hadau

Un o'r pethau da am flodau gwyllt yw pa mor hael ydynt. Byddant yn cynhyrchu digon o hadau, mwy na digon i chi a'r bywyd gwyllt. Mae casglu hadau yn hawdd a gellir defnyddio hadau a gesglir yn yr hydref ar unwaith neu yn y gwanwyn.

Tocio'n ôl

Pa mor daclus ydych chi eisiau i'r darn o dir neu eich cynhwysydd fod dros y gaeaf? Yr hiraf y gallwch adael eich pennau hadau a choesau'r blodau, gorau i gyd (gweler ‘Bywyd gwyllt’ isod). Gwnewch yn siŵr eich bod yn tocio'n ôl unrhyw hen goesau a chlirio eich darn o dir erbyn dechrau'r gwanwyn er mwyn i eginblanhigion y flwyddyn nesaf gael lle i dyfu. 

Bywyd gwyllt anhygoel 

Mae pennau hadau yn bwydo natur ac mae hen goesau a chodau hadau yn fannau perffaith ar gyfer trychfilod fel buchod coch cwta, i gaeafgysgu, felly gadewch digon o le o'u hamgylch tan y gwanwyn (mae coesau blodau wedi eu gorchuddio â rhew a gwe pry cop hefyd yn gyfle da i dynnu lluniau). Os byddwch yn tocio'n ôl ynghynt gadewch bentwr mewn cornel gysgodol os medrwch er mwyn i'r trychfilod barhau i ffynnu dros y gaeaf.

Winter Grow Wild space

Cychwyn da 

Gallwch hau'r hadau rydych wedi eu casglu yn yr hydref, yn ogystal â'r gwanwyn. Bydd hadau sydd wedi eu hau yn yr hydref yn blodeuo ychydig yn gynt felly mae gwneud hynny yn yr hydref a'r gwanwyn yn gallu bod yn ffordd dda o ymestyn eich cyfnod blodeuo. Mae mis Medi yn ddelfrydol ar gyfer hyn, felly rhowch gynnig ar hau rhai hadau ar unrhyw fan moel yn eich llecyn a sathru arnynt gyda'ch traed. Byddwch yn gallu hau eto yn y gwanwyn i lenwi unrhyw fylchau.  

Ysgwyd yr hadau

Mae blodau gwyllt yn cwympo ac yn gwasgaru eu hadau yn naturiol beth bynnag yn yr hydref, felly gallai rhai blodau ymddangos mewn mannau annisgwyl y flwyddyn nesaf. Gallwch eu helpu i wneud hyn drwy ysgwyd y pennau hadau dros lwybrau cerrig mân, rhwng craciau mewn cerrig palmant neu wrth droed llwyni.

Chwyn lluosflwydd 

Pan fydd eich blodau'n marw, mae'n amser da i sylwi ar unrhyw chwyn lluosflwydd, fel dant y llew, dail tafol a danadl, sy'n llechu yn y cysgodion. Gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu cymaint o'r gwreiddyn â phosibl.

Torri'r lawnt yn yr hydref 

Os ydych wedi peidio â thorri'r lawnt dros yr haf, nawr yw'r amser i dorri eich dôl. Bydd y glaswellt yn rhy hir i ddefnyddio'r peiriant torri yn syth ond gallwch ddefnyddio strimiwr neu siswrn gardd. Pan fydd i lawr i ryw 3 neu 4 modfedd defnyddiwch y peiriant torri fel y byddech yn ei wneud fel arfer.

Rhannu'r cnwd

Gan eich bod bellach wedi creu cronfa hadau beth am ledaenu'r cnwd a rhoi rhai i ffrindiau a theulu (ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw digon i'ch hunan!). 

Lawrlwythwch eich templed pecyn hadau Tyfu'n Wyllt.pdf