Gwneud plasty pryfed mewn twb

Tyfu llain o flodau gwyllt yn yr ardd yw'r ffordd ddelfrydol o ddenu bywyd gwyllt, ac mae'n edrych yn hyfryd hefyd.

Ond beth os nad oes gennych chi lecyn glaswelltog i'w droi'n llain o flodau gwyllt? Beth os mai slabiau concrid neu falconi yw eich gardd? 

Gallai'r plasty pryfed hwn mewn twb blodau gwyllt gan Jason Alexander, Wildlife Gadgetman fod yn ateb perffaith!  Dim ond tameidiau o bren a deunyddiau naturiol eraill sydd eu hangen i’w adeiladu, a gall fod yn lle perffaith i hau hadau blodau gwyllt Tyfu'n Wyllt a chynnig llety pum seren i bryfed a chwilod.

Picture of Grow Wild seed packet

Amser paratoi: tua phedair awr, heb gynnwys yr amser mae’n ei gymryd i gasglu deunyddiau

Deunyddiau ac offer:

•    Darnau o bren a logiau
•    Amrywiaeth o ddeunyddiau naturiol gan gynnwys brigau, cansenni bambŵ, mwsogl, llechen a photiau blodau clai wedi torri
•    Leinin plastig
•    Llif
•    Dril llaw trydan
•    Morthwyl
•    Gwahanol hoelion a sgriwiau
•    Paent gardd â VOC isel
•    Tâp mesur
•    Mainc waith y gellir ei haddasu neu feis mainc
•    Menyg
•    Sbectol ddiogelwch

Bod yn ddiogel: 

Mae'r cyfarwyddiadau canlynol yn addas ar gyfer oedolion a phlant (+5) sy'n cael eu goruchwylio. Gair o rybudd - byddwch yn ofalus iawn wrth ddrilio tyllau: gafaelwch yn dynn yn y coedyn bob amser gyda feis mainc, mainc waith y gellir ei haddasu neu rywbeth o'r fath. Gwisgwch sbectol ddiogelwch a menyg pan fo angen. 

Cyfarwyddiadau:

1. Casglu’r deunyddiau

Picture of bug house planter 1

Y peth gwych ynglŷn â chreu'r math hwn o dwb plannu blodau yw bod modd ailgylchu unrhyw bren sgrap sydd gennych chi o gwmpas y lle. Cafodd y twb sydd i'w weld yn y lluniau ei greu o ddarn o lawr pren 2.4 metr o hyd, a darnau o bren 2x2. Gallwch addasu siâp a maint y twb yn ôl y deunyddiau a'r lle sydd ar gael. Gallwch ddefnyddio amrywiaeth eang o ddeunyddiau naturiol i lenwi plasty pryfed y twb. Torrwch goed o amrywiol ddiamedr, brigau, cansenni bambŵ, mwsogl, llechen, potiau blodau clai wedi torri ac ati.

2. Drilio llawer o dyllau

Picture of bug house planter preparation 2

Un o elfennau allweddol unrhyw blasty pryfed yw creu gymaint â phosibl o wagleoedd. Bydd gwahanol siapiau a meintiau yn denu amrywiaeth ehangach o rywogaethau. Defnyddiwch ddril 8-10mm a drilio tyllau at ddyfnder o 100mm o leiaf mewn logiau mwy. 

3. Torri’r pren i wneud ffrâm y twb

Picture of bug house planter preparation 3

Torrwch y pren yn ôl maint terfynol y twb. Ceisiwch wneud yn siŵr bod dyfnder y gwagle yn y plasty pryfed yn 125-150mm o leiaf fel bod digon o le i chwilod a phryfed gysgodi.

4. Adeiladu'r twb blodau

Picture of bug house planter preparation 4

Mae’n bryd adeiladu'r twb! Ceisiwch wneud yn siŵr eich bod yn torri'r pren yn syth. Bydd hyn yn ei gwneud yn llawer haws sgriwio'r cyfan at ei gilydd. Ar y llaw arall, ‘does dim gwahaniaeth os nad yw'n berffaith. Pan fydd wedi ei orchuddio â blodau gwyllt ac yn fyw â phryfed, bydd yn edrych yn anhygoel.

5. Peintio'r twb

Picture of bug house planter preparation 5

Penderfynwch os ydych chi eisiau peintio'r twb. Does dim rhaid - efallai bod y math o bren rydych chi wedi’i ddefnyddio yn edrych yn well heb ei drin (sy'n ddelfrydol). Dylech geisio osgoi unrhyw ddeunyddiau wedi’u trin mewn gwirionedd, ond dylai'r plasty pryfed fod yn llety delfrydol cyn belled nad ydych chi'n defnyddio llawer iawn ohonyn nhw.

6. Ychwanegu leinin plastig

Picture of bug house planter preparation 6

Mae'r cam nesaf yma’n ffordd berffaith o ddefnyddio sachau bwyd adar gwag rydych chi wedi bod yn eu cadw neu eu hailgylchu. Torrwch y sach ar agor a defnyddio hanner i orchuddio tu mewn y gwagle i'r pryfed a'r hanner arall yn y twb blodau uwch ei ben.

7. Casglu deunyddiau at ei gilydd a dechrau ychwanegu'r logiau

Picture of bug house planter preparation 7

Mae'n llawer haws casglu'r deunyddiau i lenwi'r plasty pryfed mewn pwcedi, tybiau neu focsys cyn dechrau ei lenwi. Dyma'r darn gorau! Dechreuwch ychwanegu'r logiau wedi’u drilio a'r deunyddiau eraill er mwyn llenwi gwagle'r plasty pryfed. Dechreuwch gyda'r logiau mwyaf ac yna symud at y darnau llai.

8. Pacio'r cyfan yn dynn

Picture of bug house planter preparation 8

Ceisiwch bacio'r deunyddiau mor dynn â phosibl. Bydd yn mynd yn anoddach wrth geisio llenwi bylchau llai a llai. Defnyddiwch forthwyl i daro'r darnau olaf i'w lle.

9. Hau hadau Tyfu'n Wyllt

Picture of bug house planter preparation 9

Ar ôl gorffen y plasty pryfed, mae'n bryd hau hadau'r blodau gwyllt. Mae hwn yn gyfle da i symud y twb i'w leoliad terfynol, gan y bydd yn drwm iawn ar ôl ei lenwi â phridd. Llenwch y twb plannu â'r pridd – gorau po fwyaf mae’r pridd wedi dirywio – a gwasgaru pinsiad go dda o'r hadau ar yr wyneb. Rhowch haen ysgafn o bridd dros yr hadau a'u dyfrhau'n dda â'r can dŵr.

10. Dyna ni!

Picture of bug house planter preparation 10

A dyna ni - dim ond gadael i'r blodau gwyllt dyfu nawr a disgwyl am y tenantiaid cyntaf.