Creu stryd gwenyn Tyfu’n Wyllt

Ymunwch â'r cymdogion i greu stryd gwenyn

Trwy ymuno â’ch gilydd gallwch fywiogi ble rydych yn byw a helpu’r gwenyn a phryfetach eraill sy’n peillio ar yr un pryd. Mae’n ffordd wych o ddefnyddio unrhyw hadau sydd ar ôl yn eich pecynnau.

Beth yw stryd gwenyn Tyfu’n Wyllt?

Mae stryd gwenyn yn goridor o lecynnau neu fannau blodau gwyllt ar hyd dy stryd ble rydych wedi hau hadau o’r paciau Tyfu’n Wyllt. 

Y nod yw, ymuno â ffrindiau a chymdogion i greu llwybr o flodau gwyllt sy’n cynnig ffynonellau cyfoethog o neithdar ar gyfer gwenyn a pheillwyr eraill.

Pam creu stryd gwenyn?

Bydd gwenyn a pheillwyr eraill yn cael hyd yn oed mwy o fudd o’r blodau gwyllt os y gallant ymweld â nifer o lecynnau ar yr un pryd. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn trefi a dinasoedd gan y gallant ei chael yn anodd i ddod o hyd i fwyd. 

Urban wild flowers on a roadside

Trwy weithio gyda dy gymdogion i greu cymaint â phosibl o lecynnau blodau gwyllt, galli roi helpu llaw i’r gwenyn gael hyd i’w ffordd o un cynefin i’r llall. Ac wrth gwrs, bydd dy flodau gwyllt brodorol yn edrych yn wych hefyd!

Pam fod gwenyn a pheillwyr eraill angen ein help

Mae poblogaeth gwenyn mêl y DU wedi haneru yn y 25 mlynedd diwethaf. ’Does neb yn siŵr beth yw’r union resymau am y gostyngiad yma, ond maent yn cynnwys:

  • cynefinoedd yn lleihau
  • plâu a chlefydau 
  • llygredd
  • defnyddio plaladdwyr a gwrteithiau ar gnydau
  • hafau gwael diweddar

A nid dim ond y gwenyn sy’n cael eu colli. Mae poblogaethau tri chwarter o rywogaethau ieir bach yr haf a dwy ran o dair o rywogaethau gwyfynod wedi lleihau ers y 1970au. 

Os nad oes modd i bryfetach peillio symud o amgylch, byddant yn newynu, bydd eu cyfleoedd bridio’n mynd yn llai a bydd rhywogaethau’n llai abl i wrthsefyll plâu a chlefydau. Felly, gallai dy stryd gwenyn wneud y gwenyn (a phryfetach eraill) yn hapus iawn!

Bee on wild flower

Mae’r gwenyn yn bwysig i bob un ohonom 

Nid dim ond creu mêl mewn cwch gwenyn fydd y gwenyn; maent yn gwneud gwaith hanfodol sy’n helpu cylch bywyd planhigion a chnydau i barhau. 

Wrth i’r gwenyn hedfan o flodyn i flodyn yn chwilio am neithdar i’w fwyta, bydd gronynnau o baill o un planhigyn yn glynu i’w corff ac yn cael eu trosglwyddo i rannau atgynhyrchiol planhigion eraill. Felly bydd y blodau, yn ogystal â’r gwenyn, yn cael rhywbeth o’r ymweliad. Mae’r blodau’n darparu bwyd ar gyfer y gwenyn ac mae’r blodau’n cael paill fel y gallant atgynhyrchu.

Oni bai am y broses yma, byddai llawer o flodau a chnydau fel mefus, afalau a gellyg yn diflannu. 

Dysga fwy am bryfetach ac anifeiliaid sy’n peillio.

Sut alla’ i greu stryd gwenyn Tyfu’n Wyllt?

Cam 1 

Cwrdd â dy ffrindiau a dy deulu i greu cynllun gweithredu. Gweithiwch allan sawl pecyn o hadau sydd gennych ar ôl ac y gallwch eu rhoi i’ch cymdogion. Meddyliwch am enw i’ch stryd gwenyn, fel ‘Gwenyn Bryn Derwen’. 

Cam 2 

Curwch ar ddrysau eich cymdogion i weld os hoffen nhw fod yn rhan o’r prosiect. Cofia fynd ag oedolyn gyda ti os wyt ti dan 18.

Cadw gofnod o pwy sydd angen pecyn hadau Tyfu’n Wyllt. Cofia na fydd angen llecyn eang ar gyfer hau’r hadau. Bydd pot blodau ar riniog y drws yn helpu, cyn belled â’i fod yn cael rhywfaint o haul. 

Cam 3

Dosbarthu’r pecynnau hadau i dy gymdogion. Os yw cymydog hŷn am ymuno yn y prosiect ond yn methu hau’r hadau ei hun, efallai y gallet ti wneud hyn ar eu rhan. 

Cam 4

Cael hwyl gyda’ch gilydd yn paratoi’r llecynnau ac yn hau’r hadau. Dewch at eich gilydd i rannu’r gwaith a chynnal parti hau i’r gymdogaeth, gan rannu offer sydd gennych a helpu eich gilydd gyda’r gwaith paratoi a hau. 

Cam 5

Oherwydd dy fod yn rhan o’r peilot fydd dim modd i dy gymdogion gofrestru eich stryd gwenyn ar www.growwilduk.com, felly bydd rhaid iti gofio gwneud hyn ar eu rhan. Galli hefyd weld pwy arall sy’n creu strydoedd gwenyn yn dy ardal ac o amgylch y wlad.

Cam 6

Cofia ddweud wrthym sut mae dy stryd gwenyn yn datblygu. Cofia rannu dy luniau, dweud wrthym pa flodau sy’n ymddangos gyntaf a pha rai sy’n ffynnu orau. Ac wrth gwrs, cofia ddweud wrthym pan fyddi’n gweld gwenyn a pheillwyr eraill.

Wyddost ti?

Fe ddywedodd Albert Einstein: “Pe bae’r gwenyn yn diflannu oddi ar wyneb y ddaear, dim ond am bedair blynedd arall y byddai dyn fyw.” Dyna rywbeth inni feddwl amdano!