Gwybodaeth ar gyfer Sefydliadau Cefnogol

Os wyt ti’n darllen hwn, mae’n golygu bod gennyt hedyn o syniad am brosiect gwych... Ac mae hynny’n newyddion cyffrous iawn i dîm Tyfu’n Wyllt.

Bydd y wybodaeth isod i gyd yn dy helpu i ymgeisio am £500 i ddod â dy syniad yn fyw. Os wyt ti’n ansicr neu eisiau help gyda dy syniad, cofia gysylltu gyda dy aelod lleol o dîm Tyfu’n Wyllt. Fe fyddan nhw’n hapus i helpu!

Beth am edrych ar adran ‘ysbrydoliaeth’ gwefan Tyfu’n Wyllt hefyd? Efallai y gallai dy helpu i feddwl yn greadigol am yr hyn yr wyt am ei wneud. creadigol

Pryd mae’r dyddiad cau?

Galli ymgeisio am ariannu ieuenctid unrhyw bryd!

Caiff ceisiadau eu hasesu gan banel o bobl ifanc fydd yn cwrdd yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn, a chyhoeddir y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r panel nesaf ar wefan Tyfu’n Wyllt.

Os bydd dy gais yn llwyddiannus, a’n bod yn derbyn yr holl wybodaeth angenrheidiol oddi wrthyt ti a dy ‘Sefydliad Cefnogol’ (gweler isod), fe anfonwn yr arian atat a galli gychwyn dy brosiect tua phedair wythnos wedi i’r panel gwrdd.

Mae’n amser ymgeisio…

Rydyn ni’n sylweddoli dy fod yn brysur gyda gwaith cwrs, astudio, gwaith a hyfforddiant, felly rydym wedi gwneud y broses ymgeisio mor fyr a syml â phosibl.

Dilyn ein pedwar cam syml i gwblhau’r cais:

Cam 1: Meddwl am dy syniad creadigol
 • Cofia… mae’r rhaglen i gyd am flodau gwyllt a ffyngau brodorol y DU. Defnyddia’r thema hon mor ddychmygus â phosibl. Gwna rywbeth gwahanol y bydd pobl yn sylwi arno!
 • Cynnwys dy ffrindiau - dewis rywbeth yr ydych i gyd yn gyffrous yn ei gylch.
 • Ble a phryd fydd dy syniad yn digwydd?
 • Beth fyddi di ei angen i wneud iddo ddigwydd?
 • Dangos beth wyt wedi ei wneud i eraill. Sut? Trwy gynnal digwyddiad neu ddathliad, creu ffilm, cynnal ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol, neu rywbeth arall nad ydym wedi meddwl amdano…
 • Cofia y byddi angen caniatâd oddi wrth y perchennog tir os bydd dy brosiect yn cynnwys unrhyw weithgarwch sydd i’w gynnal mewn ardal gyhoeddus.
Cam 2: Chwilia am dy Sefydliad Cefnogol
 • Bydd rhaid iti enwebu mudiad ieuenctid, cymunedol neu sydd â ffocws addysgol i dderbyn y £500 ar dy ran. Ni ellir rhoi’r arian mewn cyfrifon banc personol nac mewn cyfrifon banc busnes preifat.
 • Efallai y gall y person a soniodd wrthyt am yr ariannu dy helpu, neu dy helpu i feddwl am sefydliad yn dy gymuned y galli ofyn iddynt am help.
 • Unwaith iti ddod o hyd i berson a sefydliad i dy gefnogi, gofyn iddyn nhw ddarllen y ddogfen Gwybodaeth ar gyfer Sefydliadau Cefnogol sydd ar gael ar ein gwefan er mwyn iddyn nhw wybod beth fyddwn ni’n ei ddisgwyl ohonyn nhw.
Cam 3: Ffilmia da fideo cais byr

Ddylai dy fideo fod dim hirach na dwy funud.

’Does dim rhaid iti ei ffilmio ar gamera drud. Galli ddefnyddio dy ffôn clyfar. Gall dy fideo fod mor syml neu mor gymhleth ag y mynni, ond cofia wneud yn siŵr bod y wybodaeth yn glir.

Defnyddia’r rhestr wirio isod i wneud yn siŵr dy fod wedi cynnwys popeth fydd angen inni ei wybod:

 1. Dewis enw i dy brosiect.
 2. Dwed wrthym beth yw dy syniad a pham dy fod am ei wneud.
 3. Sut fydd dy brosiect yn dathlu blodau gwyllt a / neu ffyngau brodorol y DU?
 4. Ble fyddi di’n ei wneud, pwy fydd yn dy helpu a beth fyddan nhw’n ei wneud?
 5. Sut wnei di rannu’r hyn yr wyt wedi ei gyflawni neu ei ddysgu gydag eraill?
 6. Ar gyfer beth fyddi di’n defnyddio’r £500?
  Gallai hyn gynnwys unrhyw ddeunyddiau neu offer sydd ei angen, gwybodaeth hyrwyddol, lluniaeth, hurio lleoliad neu weithdai. Pwysig - alli di ddim defnyddio ariannu Tyfu’n Wyllt i dalu cyflog i dy hun.

Yn olaf, pan mae dy ffilm yn barod, cofia ei lanlwytho i safwe lletya fideos, fel YouTube neu Vimeo.

Pwysig: Cofia lanlwytho dy fideo i gyfrif preifat a dim ond rhannu’r ddolen gyda phobl sydd angen ei gweld. Bydd rhaid i riant / gwarcheidwad pob person ifanc dan 18 oed yn y cais fideo roi caniatâd iddynt gymryd rhan.

Cam 4: Cwblha dy gais
 • Lanlwytha dy fideo cais trwy ddilyn y ddolen ar y wefan a chwblhau’r ffurflen ar-lein.
 • Cofia nodi dy fanylion cyswllt dy hun a rhai dy Sefydliad Cefnogol. Gofyn i’r person yn dy Sefydliad Cefnogol i dy helpu a gwneud yn siŵr bod eu gwybodaeth yn gywir - bydd hyn yn arbed amser os bydd dy gais yn llwyddiannus.
 • Cofia gynnwys y ddolen i dy fideo cais byr.

Pwysig: Os wyt ti dan 18 oed:

 • Byddwn bob amser yn cysylltu gyda thi a dy berson enwebedig yn dy Sefydliad Cefnogol ym mhob gohebiaeth am dy gais a dy brosiect.
 • Cofia wneud yn siŵr dy fod wedi derbyn caniatâd gan dy riant neu warcheidwad i fod yn rhan o’r prosiect ac i greu ac anfon dy fideo cais.
Pob lwc!