Pam cymryd rhan?

 

wild flowers

Trawsnewid mannau ar gyfer byd natur

Mae cymaint o amrywiaeth o fywyd ar y ddaear ac mae o’n cwmpas ym mhobman, hyd yn oed mewn trefi a dinasoedd. Yr enw am hyn yw bioamrywiaeth a gallwn weithio gyda’n gilydd i’w helpu i ffynnu yn ein cymdogaethau. Trwy dyfu blodau gwyllt mewn mannau lle’r ydym ni’n byw, gallwn gynyddu’r amrywiaeth o blanhigion gwyllt. A phan fydd y blodau gwyllt yn ffynnu, byddan nhw'n denu llawer iawn o wahanol greaduriaid, gan ddod â bioamrywiaeth at garreg eich drws. Mae’r llecyn symlaf o flodau gwyllt yn gallu bod yn noddfa i fywyd gwyllt – a thrwy weithio gyda’n gilydd i gael yr effaith fwyaf, gallwn helpu byd natur.

wild flowers in a field surrounding a block of flats

Rhoi hwb i ysbryd y gymuned

Mae astudiaethau’n dangos bod cymunedau’r DU yn fwy rhanedig ac yn rhoi llai o deimlad o berthyn na 30 mlynedd yn ôl. Trwy uno cymunedau â’i gilydd i hau hadau blodau gwyllt, nod Tyfu’n Wyllt yw rhoi rhywbeth i bobl weithio tuag ato gyda’i gilydd – a gwneud iddyn nhw deimlo’n fwy balch ynglŷn â lle maen nhw’n byw. Rydym ni am greu pynciau trafod a phrofiadau y gall pobl o bob oed eu rhannu, a dangos sut y gall y weithred leiaf – hau hadau blodau gwyllt – wneud gwahaniaeth i’n ffordd o fyw a lle rydym ni’n byw.

Cysylltu â byd natur

Mae Tyfu’n Wyllt o’r farn bod angen i ni, fel cymdeithas, gysylltu’n well â byd natur ac â’n gilydd; ‘dyw pobl ifanc yn benodol ddim yn cael y rhyddid na’r cyfle i wneud hynny bob amser. Mae blodau gwyllt yn rhan o we gymhleth bywyd sy’n cefnogi byd natur – felly mae eu hau yn ffordd rwydd o’ch grymuso i wneud gwahaniaeth i’r amgylchedd.

Gwella lles a hyder

Mae Tyfu’n Wyllt eisiau annog mwy ohonoch chi i fwynhau gweithgareddau iachus yn yr awyr agored ac mae astudiaethau hefyd yn dangos bod gan leoedd gwyrdd effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl yn yr hirdymor – trwy ddarparu amgylchedd sy’n ein hysgogi ac yn ein tawelu, ond hefyd trwy gynnig lle i gymdeithasu a rhyngweithio gyda phobl eraill.

Gallai rhaglen Tyfu’n Wyllt roi’r cyfle i chi hogi’r wybodaeth sydd gennych chi’n barod, rhannu eich arbenigedd gyda phobl eraill a datblygu sgiliau neu rinweddau newydd er enghraifft sgiliau gwaith tîm, cyfathrebu, arweinyddiaeth, amynedd a phenderfyniad. Trwy ddefnyddio blodau gwyllt y DU mewn modd arloesol, mae Tyfu’n Wyllt hefyd yn ffordd o fynegi eich creadigrwydd a’ch dyfeisgarwch.

Hyd yn oed os nad oes gennych chi safle mewn golwg, gallwch gymryd rhan - cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr Tyfu’n Wyllt a dilynwch ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf.