Sut i gynllunio eich llecyn

Mae blodau gwyllt yn hyblyg ac yn addas ar gyfer llawer o wahanol lecynnau. Dyma rai syniadau ble y gallech hau eich blodau gwyllt a’r hyn y dylech ei ystyried cyn hau …

Llecyn cymunedol

Street art on wall and wild flowersGellir trawsnewid unrhyw ardal gyda blodau gwyllt oherwydd y gallwch hau eich hadau mewn potiau a bocsys, yn ogystal ag ar bridd agored. Meddyliwch am ofodau cymunedol lleol … gall ystadau tai, caeau chwaraeon, canolfannau siopa, ysgolion a chartrefi gofal i gyd fod yn fannau gwych ar gyfer blodau gwyllt.

Mae tyfu blodau gwyllt mewn pot neu focs yn ddelfrydol os nad oes gennych dir agored - fe wnaiff unrhyw beth sy’n ddigon cryf i ddal pridd y tro - hen esgidiau, caniau dŵr, dysglau gwydr ac enamel - cyn belled â bod tyllau draenio ynddo fel nad yw’n gorlifo â dŵr pan fydd hi’n glawio.

File How to Sow in a Container with Hannah Grows

Pridd

Mae pridd gardd cyffredin yn ddelfrydol ar gyfer tyfu blodau gwyllt oherwydd eu bod yn ffynnu mewn pridd sâl. Dysgwch fwy am sut i asesu’r pridd ar eich llecyn.

Glaswellt

I hau ar laswellt neu lawnt, cliriwch y glaswellt gyda rhaw ac yna ei gribinio, gan greu clytiau o bridd agored ble y gallwch hau eich hadau blodau gwyllt. Gallech hyd yn oed greu siâp arbennig a hau eich hadau ynddo.

File How to create a heart shaped wildflower patch with Hannah Grows

Beth sydd yno eisoes?

overgrown flower site

Mae grym mewn gwybodaeth, felly dysgwch gymaint â phosibl am eich safle. Mae’n bosibl bod mwy yno nag oeddech wedi sylweddoli, a digon o bethau y byddwch, efallai, am eu cadw.

Ewch yn wyllt! - mae’n bosibl y byddai’n syniad da cadw ambell i ardal cwbl wyllt, fel isdyfiant trwchus neu foncyffion pydredig, gyda’ch blodau gwyllt chi’n goron ar y cyfan. Mae amrywiaeth yn allweddol, felly peidiwch â rhuthro i glirio popeth.

Lleiniau ymylon ffyrdd – efallai yr hoffech adael rhai o’r lleiniau glaswellt sydd ar neu ger eich safle i dyfu’n dal, a dim ond torri’r gwair ar ddiwedd yr haf – mynnwch air gyda’r cyngor lleol os mai nhw sy’n gyfrifol am dorri’r gwair ger eich safle chi.

Torion gwair - yn ddelfrydol, byddwch am i’r cyngor glirio’r torion gwair gan y bydd blodau gwyllt yn ffynnu ar bridd heb ei wrteithio. Os bydd y cyngor yn gwrthod, gallwch gribinio’r torion a’u defnyddio fel taenfa o dan goed a llwyni. Beth bynnag wnewch chi, peidiwch â rhoi gwrtaith ar y pridd, fydd hyn ond yn annog planhigion chwynllyd fel dail tafol, dant y llew, a glaswellt cryf.

Ymlediad estroniaid - mae’n bosibl hefyd bod rheswm da bod safle penodol heb ei blannu eisoes, er enghraifft safle ble mae planhigyn anfrodorol goresgynnol yn bresennol, fel clymog Japan neu’r efwr enfawr. Gallai tarfu ar safle o’r fath neu drosglwyddo pridd llygredig i safle arall, hyd yn oed ar eich esgidiau, drosglwyddo hadau neu dameidiau o blanhigion i safle newydd yn ddamweiniol, a chreu problem fwy yn rhywle arall.

Lleoedd na ddylech hau eich hadau blodau gwyllt

Er mwyn gwarchod blodau gwyllt sy’n tyfu yng nghefn gwlad eisoes rhag croesbeillio gyda’r blodau yn eich pecyn hadau, cofiwch sicrhau nad ydych yn hau’r hadau yn neu ger cefn gwlad agored na ger gwarchodfeydd natur.

Byddwch yn ystyriol

Caniatâd: Dylech bob amser holi pwy sy’n berchen y tir neu’r safle a gofyn am eu caniatâd cyn ichi hau eich hadau blodau gwyllt, efallai y byddan nhw’n barod i’ch helpu! Bydd hyd yn oed hen gornel flêr, ddiffaith yn berchen i rywun, felly mae’n well peidio mentro rhoi amser ac ymdrech i mewn i’w gwella tan ichi dderbyn caniatâd, a hynny’n ysgrifenedig yn ddelfrydol.

Dechreuwch gyda’r cyngor lleol. Mae’n bosibl iawn mai nhw yw’r perchennog, ac os na, efallai y gallan nhw eich rhoi ar y trywydd cywir - mae’n debyg y byddan nhw wrth eu bodd bod grŵp lleol am gymryd y cam cyntaf i wella eu hamgylchedd lleol. Efallai y gallant hefyd ddarparu rhywfaint o wybodaeth arbenigol, offer, a phwy a ŵyr, rywfaint o gyllid … fyddwch chi ddim gwaeth â gofyn!

Diogelwch yn gyntaf: Gwisgwch ddillad pwrpasol a defnyddiwch eli haul os byddwch yn gweithio’r tu allan. Rhoddwch wybod i bobl beth rydych yn ei wneud a ble fyddwch chi.  Peidiwch â gadael unrhyw sbwriel ar eich ôl.

Ac i gloi ...

Mwynhewch! Allwn ni ddim aros i weld eich llecynnau wedi eu trawsnewid! Rhannwch luniau gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #GrowWild