Telerau ac amodau ar gyfer ymgyrch blodau gwyllt Hydref 2019

Bydd ymgyrch hau hadau’r Hydref:
 • Yn cynnig cyfle i bobl sy’n cofrestru dderbyn hadau blodau gwyllt brodorol y DU am ddim i’w hau.
 • Mae’r dosbarthiad hadau blodau gwyllt am ddim ar gyfer trigolion y DU yn unig a chânt eu seilio ar 1) argaeledd (mae’r stoc ar gyfer pob gwlad yn gyfyngedig ac fe’u rhennir yn ôl poblogaeth pob gwlad a’r galw disgwyliedig) a 2) i ba raddau y bydd yr ymgeisydd yn ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd buddiolwyr Tyfu’n Wyllt (pobl ifanc 12-25 oed, oedolion sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig, ac oedolion sydd â llai o wybodaeth am flodau gwyllt).
 • Hysbysir unrhyw un sydd wedi eu dethol i dderbyn hadau blodau gwyllt am ddim erbyn diwedd mis Medi 2019. Yn ogystal, hysbysir pawb sydd heb eu dethol ar yr un pryd, ynghyd â gwybodaeth am ble y gallent gael gafael ar eu hadau blodau gwyllt eu hunain.
 • Yn cynnwys e-byst oddi wrth Tyfu’n Wyllt o Hydref 2019 tan Haf 2020 yn hysbysu pobl sut i dyfu a mwynhau blodau gwyllt brodorol y DU a gwybodaeth ychwanegol am eu gwerth a’u pwysigrwydd.
Bydd hadau blodau gwyllt am ddim:
 • Ond ar gael i bobl yn y DU. Ni ystyrir ceisiadau o’r tu allan i’r DU.
 • Yn wlad-benodol: bydd rhaid i’r hadau gael eu hau a’u tyfu yn y wlad a nodir ar y ffurflen gais.
 • Yn cael eu dosbarthu mewn pryd i’w hau yn yr Hydref; felly, anfonir y pecynnau hadau allan ddechrau mis Hydref 2019, er y gall y dyddiad newid.
 • Yn agored i’w newid, ble y gallai eitemau fod yn wahanol i’r hyn a hysbysebir ar draws deunyddiau hyrwyddol ac ar-lein.
 • Ddim i’w gwerthu, eu defnyddio fel gwobrau mewn cystadlaethau, na’u rhoi’n gyfnewid am nwyddau neu wasanaethau eraill.
 • Ddim i’w hyrwyddo na’u hysbysebu ar wefannau ‘eitemau am ddim’.
 • Ddim i’w hau mewn neu ger ardaloedd naturiol neu ardaloedd cadwraeth.
Mae angen i’r bobl fydd yn derbyn hadau blodau gwyllt:
 • Fod yn 16 mlwydd oed neu’n hŷn.
 • Dewis, ar y ffurflen gais, y wlad ble mae eu llecyn tyfu wedi ei leoli. Mae hyn er mwyn inni anfon yr hadau cywir i’r wlad gywir.
 • Sicrhau bod y wybodaeth a’r cyfeiriad post a nodir ar ffurflen gais Tyfu’n Wyllt yn gywir. Ni fydd Tyfu’n Wyllt yn gyfrifol am unrhyw ddanfoniad gwallus neu aflwyddiannus.
 • Derbyn cyfrifoldeb am iechyd a diogelwch unrhyw bobl eraill wrth ichi gyflawni’r gweithgareddau argymelledig.
 • Cwblhau’r ffurflenni caniatâd tynnu lluniau angenrheidiol, fel y cynghorir ym mholisi ffotograffiaeth Tyfu’n Wyllt, wrth dynnu lluniau o bobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau os byddwch yn rhannu’r lluniau hyn gyda Tyfu’n Wyllt.
 • Derbyn caniatâd y perchennog tir cyn cychwyn gweithgareddau hau.
 • Os yw’r ymgeisydd dan 18 mlwydd oed, bydd rhaid i oedolyn cyfrifol (rhywun dros 18 oed) eu helpu i gwblhau’r tasgau uchod.
Mae Tyfu’n Wyllt:
 • Yn cadw’r hawl i ddileu neu newid yr ymgyrch hon ar unrhyw adeg. Gosodir hysbysiad ar wefan Tyfu’n Wyllt. 
 • Nid ydym yn gwarantu y bydd pob cais i ymgyrch hau’r Hydref yn derbyn hadau blodau gwyllt am ddim.
 • Nid ydym yn gwarantu y bydd pob un o’r blodau gwyllt a restrir ar ein gwefan yn ymddangos wedi ichi eu hau.
 • Efallai y cysylltwn gyda chyfranogwyr yr ymgyrch i gymryd rhan mewn gweithgareddau hyrwyddol, astudiaethau achos ac arolygon gwerthuso.