Telerau ac Amodau Labordai Ffwng 2021

Mae Labordai Ffwng Tyfu’n Wyllt:
 • Ar gael i gyfranogwyr a leolir yn y DU yn unig. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau o’r tu allan i’r DU.
 • Wedi eu dylunio fel gweithgaredd tîm ac ni fwriedir iddynt gael eu defnyddio gan bobl sy’n dymuno tyfu ffwng ar eu pen eu hunain. 
 • Ar gael yn amodol ar y cyflenwad. Mae’r cyflenwad ar gyfer pob gwlad yn gyfyngedig ac fe’u rhennir yn ôl poblogaeth pob gwlad a’r galw disgwyliedig amdanynt.
 • Ar gael yn rhad ac am ddim i dimau llwyddiannus. Pennir llwyddiant yn ôl y canlynol:
  • Bwriad yr ymgeisydd i rannu eu profiad tyfu gydag eraill.
  • I ba raddau y bydd ymgeiswyr yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd buddiolwyr targed Tyfu’n Wyllt: plant 5-11 mlwydd oed, pobl ifanc 12-25 oed, oedolion sydd wedi colli cysylltiad â natur, ac oedolion difreintiedig sy’n byw yn neu ger ardal sydd yn 30% uchaf y Mynegai Amddifadedd Lluosog (IMD).
  • Dyddiad cyflwyno’r cais, h.y. y cyntaf i’r felin fydd hi. 
 • Hysbysir arweinyddion timau llwyddiannus cyn diwedd mis Tachwedd 2021. Hysbysir arweinyddion timau aflwyddiannus yr un pryd.
 • Yn fwy na rhai blychau llythyrau, felly bydd angen i arweinyddion timau llwyddiannus gofio hyn pan ddaw’n amser eu dosbarthu. 
 • Yn agored i newid, ble gallai eitemau fod yn wahanol i’r hyn a hysbysebir mewn deunyddiau hyrwyddo ac ar-lein.
 • NI DDYLID eu gwerthu, eu defnyddio fel gwobrau mewn cystadlaethau, neu eu cyfnewid am nwyddau neu wasanaethau eraill.
 • NI DDYLID eu hyrwyddo na’u hysbysebu ar wefannau eitemau am ddim.
Mae angen i Arweinyddion Timau Labordai Ffwng: 
 • Fod yn 18 oed neu’n hŷn (er nad oes angen i weddill y tîm fod yn oed penodol! I ddweud y gwir, rydym am eich annog i gynnwys plant a phobl ifanc).
 • Sicrhau bod y wybodaeth a’r cyfeiriad post a nodwyd ar ffurflen gais Tyfu’n Wyllt yn gywir. Ni fydd Tyfu’n Wyllt yn gyfrifol am unrhyw gam-ddosbarthu neu fethiant i ddosbarthu’r pecyn.
 • Derbyn cyfrifoldeb am iechyd a diogelwch aelodau eu grŵp pan yn cynnal gweithgareddau sy’n defnyddio’r pecyn.
 • Cwblhau’r ffurflenni caniatâd ffotograffau angenrheidiol, fel yr amlinellir ym mholisi ffotograffiaeth Tyfu’n Wyllt ar gyfer tynnu lluniau o unrhyw bobl eraill yn cyfranogi yng ngweithgareddau Tyfu’n Wyllt.
Mae Tyfu’n Wyllt:
 • Yn cadw’r hawl i newid neu dynnu’r hyrwyddiad hwn yn ôl ar unrhyw adeg. Gosodir hysbysiad ar wefan Tyfu’n Wyllt.
 • NID YDYM yn gwarantu y bydd ymgeiswyr Labordy Ffwng sy’n ymgeisio gan ddefnyddio ffurflen gais Tyfu’n Wyllt yn derbyn Labordy Ffwng.
 • NID YDYM yn gwarantu y bydd y ffwng yn llwyddo i dyfu’n fadarch.
 • Efallai y byddwn yn cysylltu â thimau Labordai Ffwng i gymryd rhan mewn gweithgareddau hyrwyddol ac arolygon gwerthuso.