Wyt ti’n 14-25 oed ac yn llawn dop o syniadau prosiect?

Ymgeisia am £500 a chefnogaeth oddi wrth Tyfu’n Wyllt. Rheda dy brosiect creadigol dy hun yn unrhyw le yn y DU neu yn ein harddangosfa yn Llundain. Mae’r cyfan er mwyn dathlu planhigion a ffyngau brodorol gwych y DU.

Participant spray painting a wildflower mural

Hoffet ti…

 Arddangos dy sgiliau creadigol neu roi tro ar rywbeth newydd?

Gwneud rhywbeth da yn dy gymuned?

Datblygu hyder a sgiliau cyfathrebu gyda phobl newydd?

Ychwanegu at dy bortffolio neu dy CV?

Dysgu pam fod planhigion a ffyngau brodorol y DU yn wych ar gyfer yr amgylchedd?

Dod â dy ffrindiau gyda thi ar y daith?

Ymgeisia erbyn 30ain Mawrth 2020 

Mae’r cyfan am blanhigion a ffyngau brodorol anhygoel y DU.

Maen nhw nid yn unig yn lliwgar ac yn hynod o amrywiol, ond maen nhw hefyd yn wirioneddol bwysig i’n bywydau ni ac i’r byd naturiol. Maen nhw’n darparu bwyd a lloches ar gyfer peillwyr, yn cyfrannu at feddyginiaethau ac maent hyd yn oed wedi ysbrydoli chwedlau a hanesion hudol. Cei hyd i fwy o wybodaeth ar ein tudalennau blodau gwyllt a ffyngau.

Fe hoffem iti feddwl am syniad creadigol i ddathlu a rhannu pam fod planhigion a ffyngau brodorol y DU mor arbennig.

Rwy’n ti’n gwbl rydd i benderfynu sut…

Mae e lan i ti!

Eisiau gwybod mwy?

Gall Tyfu’n Wyllt roi grant o £500 iti er mwyn ariannu dy brosiect creadigol, a rhoi digon o gefnogaeth iti yn ystod dy brosiect.

 • Efallai y penderfyni di greu celf weledol trwy baentio neu ffotograffiaeth.
 • Efallai mai cerddoriaeth, barddoniaeth neu ddawns yw dy hoff bethau?
 • Beth am drawsnewid llecyn yn dy gymuned?
 • Neu hyd yn oed ddylunio dy gasgliad ffasiwn dy hun?

Mae’r posibiliadau’n ddi-ben-draw…

Dewis rywbeth yr wyt yn mwynhau ei wneud, gofyn i eraill ymuno gyda thi a rho ben rhyddid i dy ddychymyg!

Paid anghofio… mae’r prosiect am blanhigion a / neu ffyngau brodorol y DU, felly nhw ddylai fod yn sêr y sioe.

Sylwer: bydd angen Sefydliad Cefnogol arnat i dderbyn y cyllid ar dy ran. Am fwy o wybodaeth darllen yr adran sut i ymgeisio isod.

Cwestiynau? Galli alw neu anfon neges testun at Chloe Booth ar 07826 873 421 neu 020 8332 3759, neu e-bostio [email protected] (Llun-Gwener).

Pa grant £500 hoffet ti?

1. Ymgeisia i gynnal prosiect creadigol os wyt ti rhwng 14-25 oed ac yn byw yn y DU

Ymgeisia i fod yn greadigol gyda phobl eraill ble rwyt ti’n astudio, gweithio neu ymlacio. Galli berfformio neu drawsnewid unrhyw le yn y DU. Darllena fwy yn ein Canllaw i Ymgeiswyr a Sefydliadau Cefnogol.

Dadlwythwch

Un peth arall. Paid dal yn ôl! Defnyddia ffotograffiaeth, cerddoriaeth, drama, dawns, ffilm, celfyddydau gweledol, plannu, arbrofi, gwyddoniaeth a diddordebau eraill; beth bynnag sy’n dy ysbrydoli.


2. Ymgeisia i ymuno gyda’n harddangosfa yn Llundain os wyt ti’n 18-25 oed ac yn byw yn Llundain

Ymgeisia i greu rhyfeddod artistig i’w arddangos yn un o dirnodau newydd Llundain, y nendwr anhygoel yn 70 St. Mary Axe. Bydd rhaid iti fod ar gael ar 1af Hydref 2020. Darllena fwy yn ein Canllaw i Ymgeiswyr a Sefydliadau Cefnogol.

Dadlwythwch PDF icon 'Ymgeisia i ymuno gyda’n harddangosfa yn Llundain, Canllaw i ymgeiswyr a sefydliadau cymorth'

Cofia ddefnyddio pob cyhyr creadigol! Galli ddefnyddio ffotograffiaeth, cerflunio, collage, dylunio cynnyrch; beth bynnag sy’n dy ysbrydoli ac y gallwn ei arddangos yn ddiogel

Sut ddylwn i ymgeisio?

Cam 1: Meddylia am syniad gwych ar gyfer dy brosiect creadigol a’r arddangosfa yn Llundain

Cam 2: Chwilia am Sefydliad Cefnogol i dy helpu i drosglwyddo’r prosiect (darllen y Canllaw)

Cam 3: Ffilmia fideo byr ar dy ffôn i ddweud wrthym am dy syniad

Cam 4: Llenwa ein ffurflen ar-lein erbyn 1pm ar 30ain Mawrth [link to https://www.growwilduk.com/form/apply-your-project-grant]

Telir grantiau ym mis Mai, os bydd dy gais yn llwyddiannus.

Bydd angen iti gwblhau dy brosiect erbyn mis Hydref 2020.

Syml.

Dwi angen ysbrydoliaeth

Wrth gwrs. Rydym wedi ariannu a chefnogi 258 o bobl ifanc i redeg eu prosiectau creadigol eu hunain ers 2014.

Maen nhw wedi bod yn wych. A byddai 93% yn ein hargymell ni hefyd. Maen nhw wedi dwyn degau o filoedd o bobl ynghyd i gymryd camau cadarnhaol er mwyn diogelu natur a dysgu sgiliau bywyd.

Edrycha ar rai o’u prosiectau:

 1. Denodd Esther a fforwm eco-ieuenctid Macclesfield gannoedd o bobl i greu eco-friciau. Gyda’i gilydd, fe wnaethon nhw greu blychau plannu blodau gwyllt anhygoel.
  Prosiect ieuenctid blodau gwyllt Eco-friciau - Macclesfield 2019
 2. Defnyddiodd Noah ei ariannu i greu cornel i’r plant mewn caffi cymunedol, gan gysylltu pobl gyda bywyd gwyllt a natur.
  Prosiect Gwarchod Gwrychoedd Noah - Birstall 2019
 3. Defnyddiodd Isa a’i dîm yn The Yusuf Youth Initiative eu hariannu nhw i gysylltu pobl gyda bwydydd brodorol a naturiol Yr Alban.
  Mae Chwyn yn fy Nghawl! Prosiect Dundee 2019

Mae straeon ar ein blog hefyd.

Er enghraifft: Lliwiau naturiol Met CaerdyddYstafell Werdd CaeredinLlwyddiant Catherine yn Ysgol Gynradd DunclugFfotograffiaeth Rhandir AmberArddangosfa ffotograffiaeth Alina; a Dôl blodau gwyllt Luisa yn Yr Wyddgrug.

Yn ogystal, mae grwpiau wedi cymryd drosodd ganolfannau arddangos cenedlaethol yng Nghymru a’r Alban er mwyn arddangos a pherfformio eu gwaith.
 

Dysga pam fod planhigion a ffyngau brodorol y DU mor anhygoel…

Pam fod blodau gwyllt yn bwysig

Pam fod ffyngau’n bwysig

 

Girls creating wildflower art

Cwestiynau? Galli alw neu anfon neges testun at Chloe Booth ar 07826 873 421 neu 020 8332 3759, neu e-bostio [email protected] (Llun-Gwener).

Ddim o ddiddordeb?

Yn lle hynny, rho chwistrelliad o liw a bywyd gwyllt i dy ysgol neu dy gymuned gyda hadau blodau gwyllt brodorol y DU, am ddim, oddi wrth Tyfu’n Wyllt. Cofrestra erbyn 5ed Mawrth 2020