Ymgeisia i redeg dy brosiect creadigol

Canllaw i ymgeiswyr

Ymgeisia am £500 a chefnogaeth oddi wrth Tyfu’n Wyllt i fod yn greadigol gyda phobl eraill ble rwyt ti’n astudio, gweithio neu ymlacio. Perfformia neu trawsnewidia unrhyw le yn y DU.

Rydym wedi gwneud y broses ymgeisio’n un hawdd a chyflym. Mae gen ti tan 1pm ar Ddydd Llun 30ain Mawrth. Os oes gen ti gwestiynau neu os hoffet drafod dy syniadau, cofia gysylltu! Gofyn am sgwrs gyda Chloe (Llun-Gwener). Galwa 020 8332 3759 neu 07826 873 421 neu e-bostia [email protected].

Darllena  ein Canllaw Sefydliadau Cefnogol

DadlwythwchPDF icon 'Gwneud cais i redeg eich prosiect creadigol, Canllaw i ymgeiswyr a sefydliadau cymorth'
Pan fyddwch chi'n barod cwblhewch ein ffurflen ar-lein

Am beth mae’r prosiect?

Planhigion a ffyngau brodorol anhygoel y DU.

Maen nhw nid yn unig yn lliwgar ac yn hynod o amrywiol, ond maen nhw hefyd yn wirioneddol bwysig i’n bywydau ni ac i’r byd naturiol. Maen nhw’n darparu bwyd a lloches ar gyfer peillwyr, yn cyfrannu at feddyginiaethau ac maent hyd yn oed wedi ysbrydoli chwedlau a hanesion hudol!
Dysga fwy ar ein gwefan.

Fe hoffem iti feddwl am syniad creadigol i ddathlu a rhannu pam fod planhigion a ffyngau brodorol y DU mor arbennig. Rwyt ti’n gwbl rydd i benderfynu sut yr hoffet wneud hyn – mae e lan i ti!

Byddi’n ymuno gyda Tyfu’n Wyllt – menter ddysgu allanol genedlaethol Gerddi Botaneg Brenhinol, Kew.
Rydym yn cael ein cefnogi gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a thrwy gyfranwyr preifat a noddwyr corfforaethol.

Dywedwch fwy…

Fe roddwn £500 iti ariannu dy brosiect, a llawer o gefnogaeth yn ystod dy brosiect.

 • Efallai y penderfyni di greu celf weledol trwy baentio neu ffotograffiaeth.
 • Efallai mai cerddoriaeth, barddoniaeth neu ddawns yw dy hoff bethau?
 • Beth am drawsnewid llecyn yn dy gymuned?
 • Neu hyd yn oed ddylunio dy gasgliad ffasiwn dy hun?

Mae’r posibiliadau’n ddi-ben-draw… dewis rywbeth yr wyt yn mwynhau ei wneud, gofyn i eraill ymuno gyda thi a rho benrhyddid i dy ddychymyg!

Mae prosiectau blaenorol wedi cynnwys tua 100 o bobl yr un, trwy ddigwyddiadau, perfformiadau a chynulliadau.

Sylwer:
bydd angen Sefydliad Cefnogol arnat i dderbyn y cyllid ar dy ran (mwy o wybodaeth i ddod isod …)

Paid anghofio… mae’r prosiect am blanhigion a / neu ffyngau brodorol y DU, felly nhw ddylai fod yn sêr y sioe.

Mae’n amser ymgeisio …

Cam 1: Meddylia am dy syniad creadigol

 • Paid anghofio... mae’r cyfan am blanhigion a ffyngau brodorol y DU. Defnyddia’r thema hon mewn modd mor llawn dychymyg â phosibl. Gwna rywbeth gwahanol y bydd pobl yn sylwi arno! Darllen ein tudalen Pam fod ffyngau’n bwysig neu edrych trwy ein Oriel blodau gwyllt am ysbrydoliaeth.
   
 • Gofyn i dy ffrindiau ymuno gyda thi - dewis rywbeth yr ydych chi gyd yn gyffrous amdano.
   
 • Ble a phryd fydd dy syniad yn digwydd?
   
 • Beth fyddi di ei angen i wneud iddo ddigwydd?
   
 • Dangos i eraill yr hyn yr ydych wedi ei wneud. Sut? Trwy gynnal digwyddiad neu ddathliad, creu ffilm, cynnal ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol, neu rywbeth arall nad ydyn ni wedi meddwl amdano …
   
 • Pwysig: Cofia y byddi angen caniatâd perchennog y tir os bydd unrhyw un o weithgareddau dy brosiect yn cael ei gynnal mewn man cyhoeddus.

Cam 2: Chwilia am Sefydliad Cefnogol

 • Bydd rhaid iti enwebu sefydliad ieuenctid, cymunedol neu addysgol i dderbyn y £500 ar dy ran. Er enghraifft, ysgol neu goleg, clwb ieuenctid neu grŵp theatr cymunedol. Ni ellir trosglwyddo’r arian i gyfrifon banc personol nac i gyfrifon banc busnesau preifat.
   
 • Efallai y gallai’r person soniodd wrthyt am yr ariannu dy helpu, neu dy helpu i feddwl am sefydliad yn dy gymuned y gallet ofyn iddynt am help.
   
 • Unwaith iti ddod o hyd i berson a sefydliad i dy gefnogi, gofyn iddyn nhw ddarllen y Canllaw ar gyfer Sefydliadau Cefnogol fel eu bod yn gwybod beth fyddwn ni’n ei ddisgwyl ohonyn nhw.

Cam 3: Creu dy fideo cais byr

Dylai dy fideo fod ddim hirach na dau funud. Wir yr, dau funud!

’Does dim rhaid ei ffilmio ar gamera drud. Galli ddefnyddio dy ffôn clyfar. Gall fod mor syml neu mor gymhleth ag y mynni, ond gwna’n siŵr bod y wybodaeth yn glir.

Defnyddia’r rhestr wirio isod er mwyn gwneud yn siŵr dy fod wedi cynnwys popeth yr ydym angen ei wybod:

 1. Noda enw dy brosiect.
   
 2. Dweda wrthym am dy syniad a pham dy fod am ei wneud.
   
 3. Sut fydd dy syniad yn dathlu planhigion a / neu ffyngau brodorol y DU?
   
 4. Ble fyddi’n ei gynnal, pwy fydd yn dy helpu a beth fyddan nhw’n ei wneud?
   
 5. Sut fyddi di’n rhannu’r hyn yr ydych wedi ei gyflawni neu ei ddysgu gydag eraill?
   
 6. Ar gyfer beth fyddi di’n defnyddio’r £500?

Gallai hyn gynnwys unrhyw ddeunyddiau neu offer y byddi ei angen, gwybodaeth hysbysebu, lluniaeth, hurio ystafell neu weithdai.

Pwysig: Ni ellir defnyddio cyllid Tyfu’n Wyllt i dalu cyflog i dy hun.

Pam fydd dy ffilm yn barod, dylet ei lanlwytho i safle lletya fideos, fel YouTube neu Vimeo, a nodi’r ddolen yn dy ffurflen gais.

Pwysig: Cofia lanlwytho dy fideo i gyfrif preifat a dim ond rhannu’r ddolen gyda phobl sydd angen ei weld. Os wyt ti neu unrhyw berson ifanc yn dy fideo cais o dan 18 oed, bydd rhaid i riant / warcheidwad rhoi caniatâd iddynt gymryd rhan.

Cam 4: Cwblhau dy gais

Llenwa’r ffurflen ar-lein link, yn cynnwys y ddolen i dy fideo cais.

 • Cofia nodi dy fanylion cyswllt di a rhai dy Sefydliad Cefnogol. Gofyn i dy berson cyswllt yn dy Sefydliad Cefnogol i dy helpu a gwneud yn siŵr bod eu gwybodaeth yn gywir - bydd hyn yn arbed amser os bydd dy gais yn llwyddiannus.
   
 • Byddwn yn cysylltu gyda thi a’r person enwebedig yn y Sefydliad Cefnogol yn ein gohebiaeth i gyd am dy gais a dy brosiect.
   
 • Os wyt ti o dan 18 oed, cofia wneud yn siŵr dy fod wedi derbyn caniatâd oddi wrth dy riant neu warcheidwad i wneud dy brosiect ac i ffilmio ac anfon dy fideo cais.
   
 • Wedi iti ymgeisio, bydd y ceisiadau’n cael eu hasesu gan banel o bobl ifanc, fydd yn penderfynu pa brosiectau fydd yn derbyn ariannu. Os bydd dy gais yn llwyddiannus a’n bod yn derbyn yr holl wybodaeth angenrheidiol oddi wrthyt ti a dy Sefydliad Cefnogol, fe dderbynni’r arian a galli ddechrau dy brosiect ym mis Mai. Bydd angen iti gwblhau dy brosiect erbyn mis Hydref 2020.

Darllena ein Canllaw Sefydliadau Cefnogol

Cwestiynau? Galli alw neu anfon neges testun at Chloe ar 07826 873 421 neu 020 8332 3759, neu e-bostio [email protected] (Llun-Gwener).

 

Wildflower mural