Ymgeisia i redeg dy brosiect creadigol

Canllaw i Sefydliadau Cefnogol

Rydym wedi gwneud y broses ymgeisio’n un hawdd a chyflym. Mae gen ti tan 1pm ar Ddydd Llun 30ain Mawrth. Os oes gen ti gwestiynau neu os hoffet drafod dy syniadau, cofia gysylltu! Gofyn am sgwrs gyda Chloe (Llun-Gwener). Galwa 020 8332 3759 neu 07826 873 421 neu e-bostia [email protected].

Darllena ein Canllaw i ymgeiswyr

Dadlwythwch PDF icon 'Gwneud cais i redeg eich prosiect creadigol, Canllaw i ymgeiswyr a sefydliadau cymorth'

Sut mae’n gweithio?

Ar wahân am bobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol, neu sydd angen mwy o gymorth, rydym yn annog y person ifanc sy’n ymgeisio i gymryd cyfrifoldeb am y prosiect.

Bydd rhaid i bob ymgeisydd ddewis Sefydliad Cefnogol i weithio gyda nhw. Mae hyn oherwydd na all Tyfu’n Wyllt wneud taliadau i unigolion ac oherwydd y bydd rhai pobl ifanc angen rhywfaint o gymorth i reoli a throsglwyddo’u prosiect.

Gallwch gefnogi mwy nag un person ifanc, cyn belled â bod eu prosiectau’n gwbl wahanol.

Cymhwyster

Fel Sefydliad Cefnogol bydd rhaid ichi:

Fod yn sefydliad hirsefydlog a pherthnasol sydd â dibenion elusennol ac nid er elw.
Yn benodol:

 • Grŵp gwirfoddol, ieuenctid neu gymunedol
 • Corff addysgol (ac eithrio ysgolion cynradd)
 • Elusen gelfyddydol
 • Awdurdod Lleol neu gorff cyngor arall
 • Awdurdod Iechyd

Gallu darparu aelod o staff neu wirfoddolwr:

 • I gyfathrebu gyda Tyfu’n Wyllt
 • I gefnogi’r person ifanc fel bo angen, e.e. mynediad i gyfleusterau ac offer, rhoi cyhoeddusrwydd i weithgareddau, cyngor ac arweiniad

Bod yn gyfrifol yn ariannol am y prosiect gyda:

 • cyfrif banc yn enw eu sefydliad, neu yn enw awdurdod lleol / corff sector cyhoeddus arall ble fo’n berthnasol

Nid yw’r sefydliadau canlynol yn gymwys:

 • Busnesau preifat sy’n gweithredu er elw ac sydd heb ddiben cymdeithasol
 • Sefydliadau sydd â diben masnachol yn unig
Cyfrifoldebau’r Sefydliadau Cefnogol

Mae Tyfu’n Wyllt yn sylweddoli y bydd y lefel o gefnogaeth y bydd y bobl ifanc ei angen i drosglwyddo eu prosiectau’n amrywio yn unol â’u hoedran, eu gallu a’u hanghenion.

 • Mae Adran 1 isod yn amlinellu’r cyfrifoldebau y bydd rhaid i bob Sefydliad Cefnogol lynu atynt.
 • Mae Adran 2 isod yn amlinellu’r cyfrifoldebau ychwanegol ar gyfer Sefydliadau Cefnogol sy’n gweithio gyda phobl ifanc dan 18 oed, unigolion a grwpiau gydag anghenion ychwanegol a / neu oedolion bregus

 Adran 1

Cyfrifoldeb y Sefydliad Cefnogol fydd:

• derbyn y grant ar ran y person ifanc sy’n ymgeisio

• sicrhau bod yr ariannu’n cael ei wario’n y modd a amlinellir yn y cais

• cysylltu gyda Tyfu’n Wyllt os ydych yn dod i ddeall nad yw’r prosiect yn cael ei drosglwyddo fel y bwriadwyd

• cwrdd a thrafod y prosiect gyda’r person ifanc, a darparu cyngor ac arweiniad fel bo angen

• sicrhau iechyd, diogelwch a lles pawb sy’n cyfranogi yn y prosiect.
 

Fel rhan o’r cyfrifoldeb hwn, bydd angen i Tyfu’n Wyllt weld copi o’r dogfennau canlynol cyn i’r ariannu gael ei ryddhau:

• Cyfansoddiad (neu ddogfen debyg sydd wedi ei chytuno gan y grŵp) sy’n amlinellu pwrpas ac amcanion y grŵp, neu dystiolaeth bod y sefydliad yn rhan o Awdurdod Lleol neu gorff sector cyhoeddus arall


Mae’n bosibl hefyd y gofynnir am gopïau o’r dogfennau canlynol a thystiolaeth am wiriadau datgelu perthnasol (sy’n benodol i’r wlad) os bydd cais yn llwyddiannus:

• Polisi cyfle cyfartal

• Polisi iechyd a diogelwch

• Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus sy’n addas i’r prosiect a gynigir

• Canllawiau gwirfoddoli (os yn bwysig i’r prosiect)

• Polisi diogelu


Adran 2

Ble fo’r prosiect yn gweithio gyda phobl ifanc dan 18 oed, unigolion a grwpiau gydag anghenion ychwanegol a / neu oedolion bregus, bydd cyfrifoldeb ychwanegol ar y Sefydliad Cefnogol i:

 • sicrhau bod rhiant / gwarcheidwad y person ifanc sy’n ymgeisio i Tyfu’n Wyllt yn ymwybodol o’r prosiect ac wedi rhoi caniatâd i’w plentyn fod yn arweinydd enwebedig y prosiect (*gweler y nodyn isod)
   
 • sicrhau bod pob person ifanc (yn unrhyw un o’r grwpiau a amlinellir uchod) sy’n ymddangos yn y fideo cais wedi derbyn caniatâd rhiant / gwarcheidwad i gymryd rhan
   
 • sicrhau y derbynnir caniatâd i bob person ifanc dan 18 oed gymryd rhan mewn gweithgareddau a drosglwyddir fel rhan o’r prosiect (yn cynnwys y fideo cais)
   
 • sicrhau bod pob aelod o staff a phob gwirfoddolwr sy’n gweithio gyda’r prosiect yn meddu ar wiriad datgelu (sy’n berthnasol i’w lleoliad yn y DU a’r gweithgareddau dan sylw), ac wedi derbyn yr hyfforddiant priodol i gefnogi’r grŵp a’i weithgareddau
   
 • sicrhau bod y prosiect yn hygyrch i bob cyfranogwr - gan roi ystyriaeth benodol i grwpiau ac unigolion sydd ag anghenion ychwanegol (** gweler y nodyn isod)
   
 • diogelu plant dan 18 oed a / neu oedolion bregus tra eu bod yn cymryd rhan yn y prosiect (yn cynnwys unrhyw weithgarwch ar-lein a chyfryngau cymdeithasol perthnasol)

* Oherwydd polisïau diogelu plant a diogelu data Kew, ble fo arweinydd y prosiect dan 18 oed, bydd Tyfu’n Wyllt bob amser yn cysylltu gyda chi fel y Sefydliad Cefnogol ym mhob gohebiaeth am gais arweinydd y prosiect ac, os dyfernir ariannu, am y prosiect.

** Os ydych yn cefnogi cais oddi wrth bobl ifanc gydag anghenion ychwanegol, cysylltwch gyda Tyfu’n Wyllt gydag unrhyw ystyriaethau penodol y bydd angen eu gwneud.

Fideos cais

Mae Tyfu’n Wyllt yn defnyddio fideo er mwyn i bobl ifanc ymgeisio am yr ariannu ieuenctid. Mae hyn er mwyn eu galluogi i fod yn greadigol a chael hwyl yn ystod y broses ymgeisio. Bydd ymgeiswyr yn lanlwytho’r fideo ac yna’n rhannu’r ddolen gyda Tyfu’n Wyllt. Bydd y fideos cais ond yn cael eu gwylio gan staff Tyfu’n Wyllt a’r panel o bobl ifanc fydd yn penderfynu pa brosiectau i’w hariannu.

Gwybodaeth os yw’r ymgeisydd dan 18 oed

Fel rhan o’n hymrwymiad i Ddiogelu Plant a Diogelu Data, fyddwn ni ond yn cyfathrebu gyda’r bobl ifanc am eu prosiect; ni fyddant yn derbyn unrhyw gyswllt pellach oddi wrth Tyfu’n Wyllt. Ble fo arweinydd y prosiect dan 18 oed, byddwn yn defnyddio e-bost i gyfathrebu a byddwn bob amser yn gweithio trwy’r Sefydliad Cefnogol.

Ar gyfer pobl dan 18 oed, rydym yn disgwyl i’r mwyafrif o brosiectau gael eu datblygu gyda grŵp fel ysgol, clwb ieuenctid neu grŵp gweithgaredd

Caniatâd i gymryd rhan

Y Sefydliad Cefnogol sy’n gyfrifol am sicrhau bod pob person ifanc sydd ynghlwm â chais y prosiect, a gweithgareddau’r prosiect (os yn llwyddiannus), wedi derbyn caniatâd rhiant / gwarcheidwad i gymryd rhan. Yn achos arweinydd y prosiect, dylai’r caniatâd yma gwmpasu rhannu data personol gyda Tyfu’n Wyllt hefyd.

Yn y ffurflen gais byddwn yn gofyn i gynrychiolydd enwebedig y Sefydliad Cefnogol ddatgan eu bod wedi cysylltu â phob rhiant sydd â phlentyn dan 18 oed sydd ynghlwm â’r prosiect a bod gennych ganiatâd i rannu lluniau’r holl bobl ifanc a welir yn y fideo cais. Ble fo arweinydd enwebedig y prosiect o dan 18 oed, byddwn yn cysylltu â nhw trwy’r Sefydliad Cefnogol yn ystod y broses ymgeisio.

Cwestiynau? Galli alw neu anfon neges testun at Chloe ar 07826 873 42 neu 020 8332 3759, neu e-bostio [email protected] (Llun-Gwener).

 Darllena ein Canllaw i ymgeiswyr

Dadlwythwch

 

 

Young people creating willow art